Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BURGILL.PL

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.burgill.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Katarzynę Winiarską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WINI KATARZYNA WINIARSKA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk, NIP: 7772508601, REGON: 301453728, (dalej jako ,,Usługodawca”).
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  1. wiadomości e-mail, kierowanej na adres poczty elektronicznej:kontakt@burgill.pl,
  2. telefonu, pod numerem: +48 600858548,
  3. formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.burgill.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich (w tym w szczególności informacje o możliwości ubezpieczenia przedmiotów i oferty podmiotów trzecich w tym zakresie), w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń ww. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i  zaporę sieciową typu firewall. 

II.            DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik posiadający Konto, który wypełnił elektroniczny Formularz Ogłoszenia - dodał i prezentuje Ogłoszenie w Serwisie;

Ogłoszenie – płatna, czasowa publikacja w Serwisie informacji o możliwości wypożyczenia wskazanego w ogłoszeniu przedmiotu lub wykonania usługi, zgodnie z treścią Ogłoszenia oraz charakterem i specyfiką Serwisu, sporządzona i prezentowana przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia - określona co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól;

Abonament – płatny, czasowy plan taryfowy, w ramach którego Użytkownik otrzymuje dostęp do wskazanych w Serwisie Usług, w tym w szczególności ma możliwość dodawania i prezentowania Ogłoszeń oraz korzystania z innych funkcjonalności, zgodnie z treścią informacji w Serwisie;  

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III.           ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń oraz innych informacji prezentowanych w Serwisie, jak również korzystania z innych jego Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2.  
 • USŁUGI

 

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca udostępnia w Serwisie zarówno Usługi nieodpłatne jak i odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu, w tym dodane i prezentowane przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia. Każdy Użytkownik Serwisu może przeglądać treści prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności prezentowane przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia, jak również może wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji oraz Ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Niektóre Usługi świadczone w Serwisie wymagają założenia Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 7. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach internetowych Serwisu.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta, samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika lub w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 12. Usługodawca umożliwia Ogłoszeniodawcom i Użytkownikom wzajemne kontaktowanie się za pomocą interaktywnego komunikatora w Serwisie. Komunikator jest udostępniony wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą prezentującym Ogłoszenie w Serwisie.
 13. Usługa udostępnienia Użytkownikom funkcjonalności wewnętrznego komunikatora, o którym mowa w ppkt. 12 powyżej, świadczona jest przez czas określony – do momentu zakończenia przez Użytkownika rozmowy (zamknięcia okna komunikatora) lub zamknięcia strony Serwisu.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie oraz na adres mailowy kontakt@burgill.pl. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 15. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej opinii (komentarza) w tym w szczególności dotyczące prezentowanego w Serwisie Ogłoszenia lub Ogłoszeniodawcy. W celu dodania komentarza Użytkownik korzysta z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, kierując się komunikatami w nim wyświetlanymi.  
 16. Użytkownik dodając wypowiedzi (opinie, komentarze) w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 17. W ramach Serwisu Użytkownik ma również możliwość zamówienia odpłatnego Abonamentu.
 18. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości Zamówienia Abonamentu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 19. W celu zamówienia wybranego Abonamentu, Użytkownik wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu Zamówienia dostępnym w Serwisie. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 20. W przypadku składania zamówienia na Abonament poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenia Usług objętych danym Abonamentem.
 21. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach oraz zakresach poszczególnych Abonamentów. Podane w Serwisie ceny są cenami brutto.
 22. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie.
 23. Usługodawca aktywuje abonament niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 24. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Abonament. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 25. Użytkownik, który zamówił Abonament, zgodnie z treścią powyższych zapisów, ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie Ogłoszeń, w liczbie wskazanej w Serwisie dla danego rodzaju Abonamentu. Usługa dodania i prezentowania Ogłoszenia jest zawierana na czas nieoznaczony i jest realizowana na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 26. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom, również inne odpłatne Usługi lub funkcjonalności, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie, jak również umożliwia indywidualne uzgodnienie zasad świadczenia Usług.
 27. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 28. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą bez podania przyczyny.
 29. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu, w szczególności w momencie rejestracji Konta i/lub zamówienia Abonamentu jest zobowiązany do Podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 30. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 1. OGŁOSZENIA
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto dodanie i prezentowanie w Serwisie Ogłoszeń zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu, w tym w szczególności dotyczące możliwości wypożyczenia maszyny, sprzętu lub innego przedmiotu, jak również wykonania usługi lub pracy.
 2. Usługodawca udostępnia wyłącznie miejsce do dodania i prezentowania Ogłoszeń, nie jest autorem czy zlecającym Ogłoszenia, nie recenzuje oraz nie modyfikuje ich formy oraz treści. Usługodawca nie jest też stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Użytkownikami Serwisu, ani jakichkolwiek dokonywanych między nimi transakcji.
 3. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego, następnie wypełnienia interaktywnego formularza Ogłoszenia, w tym w szczególności jego pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonania płatności.
 4. Ogłoszenie może dodać wyłącznie Użytkownik posiadający aktualny Abonament, chyba że wyraźnie zastrzeżono w Serwisie inaczej. Użytkownik może dodać wyłącznie określoną w Serwisie dla danego Abonamentu ilość Ogłoszeń.
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy w zakresie dodania i prezentowania Ogłoszenia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 6. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi.
 7. Każdy Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 8. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 9. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej rzeczy lub usługi, ta sama rzecz lub usługa nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.
 10. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.
 11. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony w wybranym abonamencie, do chwili aż Usługodawca pozyska informację, że jest nieaktualne, lub do chwili rozwiązania Umowy o świadczenie dodania i prezentacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia może rozwiązać Umowę za 7-dniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@burgill.pl .
 13. Ogłoszeniodawca może rozwiązać Umowę usuwając Ogłoszenie.
 14. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.
 15.  
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownik w zakresie korzystania z Usług jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Umowy,
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń prezentujących towary lub usługi, którymi obrót narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub zasady dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 4. Użytkownik w czasie korzystania z usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie.
 5. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do publikowanych przez Użytkownika treści, Użytkownik będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.
 9. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.
 11. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta, Ogłoszenia lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie, Ogłoszeniu lub innym miejscu w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, w tym w szczególności Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia lub Konta i zablokowania Ogłoszenia lub Konta, w przypadku:
   1. powzięcia podejrzenia co do naruszania przez Użytkownika Regulaminu bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zasad dobrych obyczajów,
   2. zaległości w płatności za zamówioną Usługę odpłatną wynoszącej co najmniej 2 dni lub równowartość 500 złotych,
   3. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na działalność Usługodawcy, w tym godzą w jego dobre imię lub w inny sposób szkodą Usługodawcy.
 1. W przypadkach o których mowa w ppkt. 14 powyżej Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wskazanym w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 2. W przypadkach rozwiązania Umowy, o których mowa powyżej, Usługodawca dokonuje niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika lub Ogłoszenia.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przedsiębiorcy z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca będący Przedsiębiorcą.
 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w zakresie prezentowanym w Serwisie (w szczególności w ramach Ogłoszenia), w tym realizowanych przez niego usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika - Przedsiębiorcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 6. Przedsiębiorca odpowiada względem Usługodawcy z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i do wysokości 500 złotych.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta lub Ogłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie treści, o których mowa w zdaniu poprzednim udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 1. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 1 powyżej na następujących polach eksploatacji:
 1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadać i wielkości nakładów,
 2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 4. publiczne wyświetlenie,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 1. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta lub Ogłoszenia.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku, o którym mowa w ppkt. 4, jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
 4. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 5. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Profilu, Ogłoszenia lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 6. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: WINI KATARZYNA WINIARSKA, ul. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@burgill.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.        jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

b.       może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
  6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcy w wiadomości mailowej na adres: kontakt@burgill.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
  8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania
  9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: WINI KATARZYNA WINIARSKA z siedzibą pod adresem: ul. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk, e-mail: kontakt@burgill.pl oraz numer telefonu:858546,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli nie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

Formularz odstąpienia od umowy

 FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI

Formularz reklamacji uslugi

 

 

 

RODO

 

1.       Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 • Administrator danych osobowych

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:               

 

WINI Katarzyna Winiarska

 1. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

adres elektroniczny –kontakt@burgill.pl

 

 • Przedstawiciel administratora danych osobowych

 

 

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

 

Katarzyna Winiarska

 1. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

kontakt@burgill.pl

 

 • Inspektor Danych Osobowych .

 

 1.  

Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem: www.burgill,pl lub kontakt@burgill.pl .

tel. +48 600858546

e-mail: kontakt@burgill.pl

adres do korespondencji: ul. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: […] na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych] marketing bezpośredni, świadczenie usług, zawieranie ubezpieczeń za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej/brokerskiej.

 

 1. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych .

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług w serwisie Burgill.

 

 • Czas przetwarzania danych

 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania usługi.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 2.  
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są [….] na podstawie RODO odbiorcami danych osobowych są także osoby przetwarzające dane osobowe na zlecenie.

 

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 •  
 • Prawo do cofnięcia zgody.

 

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią.

 

 

 

 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

UWAGI

 

Obowiązek informacyjny musi być spełniony przed pozyskaniem danych osobowych i ich utrwaleniem!

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 • Administrator danych osobowych

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

 

WINI Katarzyna Winiarska

ul.Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

kontakt@burgill.pl

 

 

 

 1. Przedstawiciel administratora danych osobowych

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

 

Katarzyna Winiarska

 1. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

kontakt@burgill.pl

 

 

 • Inspektor ochrony danych

 

 

Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem www.burgill.pl  oraz kontakt@burgill.pl

tel. +48600858546

e-mail: kontakt@burgill.pl

adres do korespondencji:

Inspektor Danych Osobowych Serwisu Internetowego Burgill

 1. Franciszka Górczaka 1, 64-320 Buk

 

 

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: […] na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]   np. marketing bezpośredni, świadczenie usług., zawieranie umów ubezpieczeniowych za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej/brokerskiej.

 

 • Kategorie odnośnych danych osobowych dane kontaktowe, dane osobowe potrzebne dla celów zawierania ubezpieczeń przez firmy ubezpieczeniowe/brokerów

 

 1.  

 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

- dane kontaktowe

- dane osobowe potrzebne dla celów zawierania ubezpieczeń przez firmy ubezpieczeniowe/brokerów

 

 

 1. Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty zawarte w załączniku LISTA DOSTAWCÓW.

 

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Skarga do organu nadzorczego

 

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Źródło pochodzenia danych osobowych  
  2. Pana/Pani dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych /pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. […]
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

 

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – akceptacja warunków na stronie serwisu Burgill.
 2.  

 

UWAGI

 

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, informacje zawarte w klauzuli informacyjnej należy przekazać osobie, której dane dotyczą najpóźniej:

 - w ciągu miesiąca od pozyskania danych osobowych

 - przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą – gdy dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą

 - przy pierwszym ujawnieniu danych osobowych innemu odbiorcy – gdy planuje się ujawnić dane innemu odbiorcy

 

 

Poznaj nasz serwis

W 60 sekund!